EGES 3/2021

Naslovna
CENE LESNIH GORIV V PRIMERJAVI S FOSILNIMI GORIVI
Raba lesa v energetske namene je v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu, tradicionalna in pomembna predvsem kot vir energije v gospodinjstvih. Na svetovni ravni vsako tretje gospodinjstvo ali približno 2,4 milijarde ljudi za ogrevanje domov in kuhanje uporablja les. Vlaganja v nove tehnologije in trajnostno gospodarjenje z gozdovi sta ključnega pomena za zagotavljanje lesa kot glavnega obnovljivega vira energije.
ZELENI ALI MODRI: KATERI JE BOLJŠI ZA ZELENO GOSPODARSTVO?
Modri vodik je tisti, ki se pridobiva iz fosilnih goriv pri postopku zajemanja in shranjevanja ogljika (CCS). Zeleni vodik pa se proizvaja iz nefosilnih virov in oblikovalci politik mu dajejo prednost pred modrim, ker jih skrbi nadaljnje ohranjanje fosilnega gospodarstva, tudi v primeru uporabe CCS. Ker vse več držav na svetu začenja videti v vodiku potencialno rešitev za zeleno gospodarstvo, bo določitev primerne kombinacije optimalnih stroškov za njegovo proizvodnjo ključnega pomena za uspeh.
ŠEST TRENDOV, KI OBLIKUJEJO TRG
Evropska komisija je nedavno objavila četrtletno poročilo o evropskem trgu z električno energijo. Izpostavljeni so bili ključni dejavniki, ki so v preteklem letu oblikovali proizvodnjo, porabo in ceno energije in bodo imeli glavni vpliv tudi letos.
POTREBEN JE DODATEN RAZVOJ
Čeprav je skoraj po vsem svetu opaziti navdušenje nad avtonomnimi vozili in avtomatizirano vožnjo po javnih cestah, je do njihove uporabe v praksi še daleč. Sistemi za avtonomno vožnjo morajo biti sposobni obdelati velike količine podatkov iz cestnega prometa v realnem času in pri tem zagotoviti popolno varnost v prometu. Da bi lahko v celoti nadomestili »žive« voznike, bi bilo treba pospešiti razvoj senzorske tehnologije in pripadajoče računalniške opreme.
JEDRSKE ELEKTRARNE LAHKO POMAGAJO
Nesporno dejstvo je, da v svetu narašča potreba po električni energiji, ki se bo po mnenju Mednarodne agencije za energijo (IEA) do leta 2050 podvojila. Proizvodne zmogljivosti posameznih držav so različne, odvisne so od tehničnega razvoja in finančnih zmožnosti, geografske lege, konfiguracije terena in mineralnih surovin. Fosilna goriva kot prevladujoči energent niso enakomerno porazdeljena po svetu, pa tudi njihove zaloge niso neomejene. V zadnjih desetletjih se je razširilo zavedanje o potrebi varstva okolja pred onesnaževanjem, pri čemer je poseben poudarek na termoelektrarnah na premog. Evropska unija vidi rešitev predvsem v obnovljivih virih energije, predvsem sončni energiji in energiji vetra ter hidroenergiji.
KAKO DO ŠE MANJ EMISIJ?
Jasno je, da emisije, ki so posledica človekove dejavnosti na različnih področjih, zlasti v energetiki, industriji, gradbeništvu in prometu, pomembno prispevajo h globalnemu segrevanju in s tem k podnebnim spremembam z vse hujšimi posledicami. Vprašanje je, kako jih zmanjšati, na katerem področju in s katerimi ukrepi, da bomo z najmanjšimi vlaganji dosegli najboljše rezultate?