EGES 3/2022

Naslovna
PO LETIH POSPEŠENE RASTI - ZASTOJ!
Kar zadeva gradnjo novih vetrnih elektrarn, zagotovo vse nemške zvezne dežele danes zaostajajo. Čeprav Nemčija, pa tudi celotna Evropa, danes bolj kot kadarkoli prej, potrebuje nove vire energije, se zdi, da je gradnja novih kopenskih vetrnih elektrarn zastala.
TUDI OBNOVLJIVI VIRI NISO 100-ODSTOTNO ODPORNI PROTI KRIZI
Čeprav obnovljivi viri veljajo za najboljšo rešitev za premagovanje težav pri oskrbi z energijo v trenutni energetski in (geo)politični krizi v svetu, je treba povedati, da je proizvodnja opreme in obratov, ki omogočajo njihovo izkoriščanje, še kako izpostavljena posledicam krize. To se večinoma nanaša na proizvodnjo in dobavo surovin in polizdelkov, iz katerih se takšna oprema in obrati izdelujejo.
NAČRTOVANJE, RAZISKOVANJE IN ODPORNOSTI ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA
Pomembna nadgradnja medsebojne informiranosti strokovnjakov, ki sodelujejo na slovenskem elektroenergetskem trgu, je bienalna konferenca slovenskih elektroenergetikov kot največji dogodek slovenske elektroenergetske stroke. 15. konferenca slovenskih elektroenergetikov je potrdila izjemen pomen povezave znanosti, elektrotehniške stroke, teorije in prakse.
VPLIV HLAJENJA IN KLIMATIZACIJE NA GLOBALNO SEGREVANJE JE ZANEMARLJIV
Delež fluoriranih toplogrednih plinov, ki se uporabljajo kot hladilna sredstva v stacionarnih hladilnih in klimatizacijskih sistemih, je pri vplivu na učinek tople grede v letu 2020 znašal le 1 %. Po drugi strani pa delež fluoro-kloro-ogljikovodikov, ki so prešli v ozračje pred leti, ko je bila njihova uporaba še dovoljena, a še vedno prispevajo k učinku tople grede, znaša 8 %. To so podatki, ki izhajajo iz nedavno objavljene študije o letnem indeksu toplogrednih plinov (AGGI).
VNETLJIVOST NI (JE) PROBLEM
Zamenjava hladilnih sredstev v hladilni tehniki z novimi, ki so v skladu z določili ‚F-gas Regulative‘, postavlja kompleksne zahteve za vsakogar, ki pri vsakodnevnem delu pride v stik s hladilnimi in klimatskimi napravami, opremo in sistemi. Vendar, je izjemno težko, včasih pa tudi nemogoče, izpolniti nizko vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP) in negorljivost hkrati. Namreč, kot nadomestilo za dosedanja hladilna sredstva, različne halogenirane ogljikovodike, se danes najpogosteje uporabljajo sintetična ali naravna hladilna sredstva, ki so pogosto bolj ali manj vnetljiva.
ZAVEZA TRAJNOSTI IN SAMOZADOSTNOSTI
Zemlja in tla so ključnega pomena za ekosisteme in družbo. Številni procesi in človeške dejavnosti negativno vplivajo na trajnost celotne zemlje kot vira, vključno s prstjo. Zemlja in tla uvrščamo med neobnovljive vire, medtem ko degradacija nadaljuje, to pa načenja funkcionalnost zagotavljanja ekološko-gospodarsko pomembnih storitev tega ekosistema. Pridelava hrane, proizvodnja biomase in biogoriva, shranjevanje ogljika, ohranjanje biotske raznovrstnosti, prečiščevanje vode, spreminjanje ciklov hranilnih sredstev in zagotavljanje surovin so pod vse večjim pritiskom.